Việc bạn sử dụng được nhiều website hay không phụ thuộc gói Hosting Bạn đang sử dụng có thể tạo được nhiều hay ít database.
Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn có thể tạo thêm DB nhé

Để tạo được database, Bạn cần đăng nhập vào Hosting
=> sau đó Click vào “MySQL Management”

cai-wordpress-directadmin-2

=> “Create new Database”

create_db2

Database Name: Không quá 16 ký tự bao gồm cả ký tự đậm (username đăng nhập host)
Username: Không quá 16 ký tự bao gồm cả ký tự đậm (username đăng nhập host)
Database Name, Username thường để trùng nhau cho dễ quản lý
Mật khẩu Bạn gõ và gõ xác nhận hoặc click random nhé
=> Sau đó nhấn creat

=> Nhớ lưu lại thông tin DB để còn cấu hình nhé